Reklamační řád

Reklamační řád společnosti Proficare, a.s.

REKLAMAČNÍ ŘÁD, ZÁRUKA

Provozovatel internetového obchodu Proficare a.s., Hlubočinka 930, 251 68 Sulice, bude dále uveden jako „prodávající“ a koncový uživatel - zákazník jako „kupující“.

Zjevné vady při převzetí zboží
Vykazuje-li zboží při přebírání od dopravce zjevné vady, tedy zejména porušený obal, je kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V tom případě sepište s dopravcem protokol o poškození zásilky. V takovém případě zůstává nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany prodávajícího. V případě, že kupující zásilku od dopravce převezme a zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady), je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky toto písemně oznámit prodejci.

Vrácení zboží bez udání důvodů
Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu prodávajícího (Proficare, a.s., Hlubočinka 930, 251 68 Sulice) jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty.
Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, nepolepeno žádnými polepy, schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být doklad o koupi v našem obchodě - faktura. Na základě takto vráceného zboží budou kupujícímu neprodleně vráceny peníze za objednané zboží a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno (bez expedičních nákladů).
V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. Na vrácení zboží je potřeba prodávajícího předem upozornit e-mailem nebo doporučeným dopisem a to ve znění: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (číslo účtu kupujícího). Datum a podpis"

Délka záruční doby
Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu na produktech bez vyznačeného data výroby a spotřeby. Záruční doba výrobků s označeným datem spotřeby (zubní pasty, ústní vody) se řídí tímto datem. Záruční dobu výrobků garantuje prodávající po celou dobu na obalu uvedené expirační lhůty.

Záruční podmínky
Vyskytnou-li se po převzetí zboží zákazníkem v záruční době vady zboží, je oprávněn uplatnit vůči prodejci reklamaci vady.
Prodejce neodpovídá za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním po jeho převzetí zákazníkem a za vady způsobené špatnou manipulací se zbožím, vadu vzniklou nedodržením pracovního postupu, nebo neodborným používáním zboží ze strany zákazníka.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na jinémřešení.

Kontakt pro reklamaci

Zákazník uplatní reklamaci poštou u prodávajícího po předchozím telefonickém nebo emailovém upozornění.

Tento reklamační řád nabývá účinnost 1.11.2013. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.