GDPR

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů
a informace o zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady “)

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Cílem těchto Zásad je poskytnout Účastníkům základní informace ohledně zpracování osobních údajů.

 2. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

  1. a)  Provozovatelem: Proficare a.s., se sídlem U Lesa 930, 251 68 Sulice – Hlubočinka, IČ 247 32 613, e-mail: info@proficare-as.cz, zapsaném vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16465

  2. b)  Účastníkem fyzická osoba, která vyplní a odešle Provozovateli registrační formulář z webu

  3. c)  Osobními údaji jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační

   číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby.

  Provozovatel jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka souvisejících se zpracováním Osobních údajů.

 3. Provozovatel je distributorem řady produktů, za tímto účelem rovněž provozuje web www.proficare-as.cz, jehož součástí je i e-shop. Vrámci této služby jsou Provozovatelem zpracovávány Osobní údaje:

  1. a)  vrozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou; a

  2. b)  za účelem/účely uvedenými níže.

  Provozovatel dále zpracovává Osobní údaje Účastníků také v souvislosti s marketingem Provozovatele.

  Provozovatel je správcem Osobních údajů. Ke zpracovávaným Osobním údajům mohou mít přístup další příjemci, subdodavatelé správce. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

 • zajišťující marketingové služby.

1

II. Účel zpracování Osobních údajů

1. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

 1. a)  zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi Provozovatelem a Účastníkem (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a Provozovatel tak musí zpracovávat Osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);

 2. b)  k marketingovým účelům, aby Provozovatel co nejlépe přizpůsobil nabídku svých produktů a služeb a obchodní sdělení ohledně nich Účastníkovým potřebám, pro tento účel zpracování správce získává Účastníkův jednoznačný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;

 3. c)  k ochraně svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je řádné a včasné plnění dohodnutého smluvního závazku mezi Provozovatelem a Účastníkem, plnění zákonných povinností, které Provozovateli ze smluvního vztahu mezi ním a Účastníkem vyplývají, ochrana reputace Provozovatele jako správce webu a ochrana majetkových zájmů Provozovatele pro případné soudní spory.

III. Ochrana Osobních údajů a informace o zpracování.

 1. Na Účastníky, se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy.

 2. Účastník bere na vědomí, že odesláním vyplněného registračního formuláře započne zpracovávání Osobních údajů Provozovatelem.

 3. Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.

 4. Poskytování Osobních údajů Provozovateli je obecně smluvní a zákonný požadavek. Ohledně poskytování Osobních údajů pro marketingové účely, což nepředstavuje plnění smluvní a zákonné povinnosti správce, je od Účastníka vyžadován souhlas. Pokud Účastník neudělí Provozovateli souhlas ke zpracování Osobních údajů k marketingovým účelům, neznamená to, že by Provozovatel v důsledku toho odmítnul poskytovat své služby.

 5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu či po dobu stanovenou v souhlasu.

 6. Vpřípadě uzavření smlouvy dle Obchodních podmínek, za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem.

 7. Po uplynutí lhůty uvedené v článku III. odst. 5 a odst. 6 Provozovatel Osobní údaje zlikviduje.

 8. Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.

 9. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.

10. Osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely můžeme předat třetím stranám, které pro nás zajišťují distribuci marketingových materiálů a přípravu marketingových akcí.

2

V rámci předání údajů našim zpracovatelům můžeme vaše údaje předat také příjemcům do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, konkrétně poskytovatelům mailingových služeb / cloudových služeb (Mailchimp), kteří nicméně zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

 1. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

 2. Účastník, avšak pouze takový, který si objedná u Provozovatele produkty, tudíž vznikl smluvní vztah a osobní údaje se zpracovávají za účelem plnění zákonné povinnosti, a tudíž bylo nutno vystavit potřební účetní doklady, bere na vědomí, že jeho Osobní údaje jsou uloženy v datacentrech společnosti ASC Accounting s.r.o.. Provozovatel využívá služby Premier jehož provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů.

IV. Práva Účastníka související se zpracováváním

 1. Účastník má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování Osobních údajů probíhá na základě souhlasu) se zpracováním poskytnutých Osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti Provozovatelem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). Odvolat souhlas lze zasláním odvolání na adresu sídla Provozovatele nebo e- mailem na adresu info@proficare-as.cz .

 2. Účastník má dále právo:

a) Být informován o zpracování svých Osobních údajů

 1. Účastník je oprávněn od Provozovatele požadovat informace, zda jsou Osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou Osobní údaje zpracovávány, má Účastník právo od Provozovatele požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích Provozovatele, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených Osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců Osobních údajů, o oprávněných zájmech Provozovatele, o výčtu práv Účastníka, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných Osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.

 2. Pokud Provozovatel hodlá dále Osobní údaje Účastníka zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne Účastníkovi ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace.

b) Požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům

Účastník je od Provozovatele oprávněn požadovat informaci, zda jsou jeho/její Osobní údaje zpracovávány či nikoliv a pokud ano, má přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených Osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní Osobních údajů, informace o Účastníkových právech (práva požadovat od Provozovatele opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji Osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Účastníka,

3

page3image1147467952page3image1147468208

informace a záruky v případě předávání Osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Účastník má právo na poskytnutí kopií zpracovávaných Osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

c) Na opravu poskytnutých Osobních údajů

Pokud došlo na straně Účastníka například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jine skutečnosti, kterou lze považovat za Osobní údaj, má Účastník právo od správce požadovat opravu zpracovávaných Osobních údajů. Navíc má Účastník právo na doplnění neúplných Osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 1. d)  Na výmaz poskytnutých Osobních údajů

  V určitých stanovených případech má Účastník právo požadovat, aby Provozovatel Osobní údaje Účastníka vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Provozovatel Osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, Účastník se však může na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Žádost Účastníka pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes právo Účastníka na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si Osobní údaje Účastníka ponechat) a o jejím vyřízení bude Účastník detailně informován.

 2. e)  Na omezení zpracování Osobních údajů

  Provozovatel zpracovává Osobní údaje Účastníka pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud by však Účastník měl pocit, že Provozovatel např. překračuje výše stanovené účely, pro které Osobní údaje zpracovává, může Účastník podat žádost, aby jeho/její Osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly Osobní údaje blokovány. Žádost Účastníka pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informován.

 3. f)  podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

  Účastník se může kdykoliv obrátit s podnětem či stížností ve věci zpracování Osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů.

3. V případě, že by se Účastník domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat Provozovatele o vysvětlení

b) vznéstnámitkuprotizpracováníapožadovat,abyProvozovatelzajistilodstraněnítaktovzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací Osobních údajů). Provozovatel onámitce neprodleně rozhodne a informuje Účastníka. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 1. Účastník může svá výše uvedená práva uplatnit písemně na adrese sídla Provozovatele nebo elektronicky na adrese info@proficare-as.cz

 2. Požádá-li Účastník o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Provozovatelem.

  4

page4image1147800432page4image1147800688page4image1147800944page4image1147801200
 1. Pokud Účastník uplatní právo na přístup k Osobním údajům v elektronické formě, Provozovatel mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže Účastník požádá o jiný způsob poskytnutí informací.

 2. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady stím spojené.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.

 2. Účastníci, kteří prostřednictvím registračního formuláře poskytnou své Osobní údaje za účelem uzavření smlouvy s Provozovatelem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Provozovatel jejich činnost nijak neřídí.

 3. Znění Zásad může Provozovatel změnit či doplňovat. O každé takové změně Provozovatel informuje Účastníky e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.

4. Tyto Zásady nabývají účinnosti 25. 5. 2018.

 

Podmínky ochrany osobních údajů

I.
Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Proficare, a.s., se sídlem U Lesa 930, 251 68 Sulice – Hlubočinka, IČ 247 32 613, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16465 dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou: email: info@proficare-as.cz, telefon: 602 620 074

 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

  II.
  Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

  III.
  Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

  1. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

  2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání

   obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

  3. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační

   společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí

1

osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez

poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

4.

IV.
Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

   mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10

   let od ukončení smluvního vztahu).

  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely

   marketingu, nejdéle 2 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

  V.
  Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

  • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním

   e-shopu,

  • zajišťující marketingové služby.

 2. Osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely můžeme předat třetím stranám, které pro nás zajišťují distribuci marketingových materiálů a přípravu marketingových akcí.

  V rámci předání údajů našim zpracovatelům můžeme vaše údaje předat také příjemcům do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, konkrétně poskytovatelům mailingových služeb / cloudových služeb (Mailchimp), kteří nicméně zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

  VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.

  18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo

  email správce uvedený v čl. I těchto podmínek. 2

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

  VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. Stěmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zaškrtnutím políčka a odesláním registrace registračního formuláře vyjadřuji souhlas se Všeobecnými podmínkami společnosti Proficare, a.s. se sídlem: U Lesa 930, 251 68 Sulice – Hlubočinka,
IČ: 247 32 613, DIČ: CZ247 32 613, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 16465, a uděluji jí jakožto správci osobních údajů (dále jen Správce), výslovný souhlas, aby zpracovával v souladu s platnou a účinnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů následující osobní údaje:

 1. a)  identifikační informace (jméno, příjmení);

 2. b)  kontaktní informace (e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo);

 3. c)  informace o používání našich výrobků a služeb, včetně informací obsažených ve vašich žádostech o výrobky a služby;

 4. d)  informace z naší osobní, telefonické a elektronické komunikace s vámi;

 5. e)  geolokalizační informace (informace z internetového prohlížeče nebo mobilních aplikací, které využíváte);

které jsme získali přímo od vás nebo z veřejných zdrojů (registrů a jiných veřejných databází a evidencí a z informací ze sociálních sítí a internetu, které jste tam vy sám/sama umístil/a)

k následujícím účelům Správce uskutečňovaným samotným Správcem nebo osobami jim pověřenými:

 1. a)  zasílání e-mailem newsletterů a to pravidelně cca 6-10 krát za rok

 2. b)  zasílání e-mailem informací o událostech organizovaných Správcem;

 3. c)  zasílání e-mailem obchodních sdělení;

 4. d)  nabízení výrobků a služeb (poskytovaných Správcem nebo jakoukoliv spolupracující třetí stranou);

 5. e)  uskutečňování anket ohledně průzkumu trhu;

 6. f)  organizace a vyhodnocení různých druhů soutěží nebo anket s možností výhry ceny nebo bez této možnosti;

Zpracování osobních údajů je uskutečňováno Správcem, ale vaše osobní údaje mohou být zpracovávány také zpracovateli/příjemci podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, tedy externí, logistické a zasílatelské společnosti (ASC Accounting s.r.o., PT Real s.r.o., Geis CZ, s.r.o., PPL CZ, s.r.o. Česká Pošta, s. p.)

Osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely můžeme předat třetím stranám, které pro nás zajišťují distribuci marketingových materiálů a přípravu marketingových akcí. V rámci předání údajů našim zpracovatelům můžeme vaše údaje předat také příjemcům do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, konkrétně poskytovatelům mailingových služeb / cloudových služeb (Mailchimp), kteří nicméně zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

Tento souhlas je udělen na dobu určitou, a to na dobu trvání obchodního vztahu mezi vámi a Správcem a 24 měsíců po skončení tohoto vztahu. Pokud se nestanete zákazníkem Správce, váš souhlas bude platný po dobu 24 měsíců od udělení souhlasu.

Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv písemně odvolán oznámením zaslaným na adresu sídla nebo provozovny Správce, nebo zasláním e-mailu s odvoláním souhlasu na e-mailovou adresu Správce: info@proficare-as.cz nebo v rámci každého zaslaného obchodního sdělení formou v něm uvedenou

Tímto potvrzuji, že jsem se seznámil/a se Zásadami ochrany osobních údajů, že jsem jim zcela porozuměl/a a že osobní údaje, které jsem poskytl/a jsou přesné, pravdivé a úplné. Jsem si vědom/a, že mám právo:

 1. 1)  vzít svůj souhlas kdykoli zpět;

 2. 2)  požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje o mě Správce zpracovává;

 3. 3)  požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;

 4. 4)  vyžádat si u Správce přístup k mým osobním údajům a tyto aktualizovat nebo opravit;

 5. 5)  požadovat po Správci výmaz mých osobních údajů; a

 6. 6)  v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Po zaškrtnutí políčka níže vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu potvrzující link, o jehož rozkliknutí vás tímto žádáme, aby byl proces udělení souhlasu úspěšně dokončen.